Prenajímateľ - je spoločnosť Inared, s.r.o. so sídlom Hálova 1058/20, 85101 Bratislava, IČO: 50588788, DIČ: 2120384871, IČ DPH: SK2120384871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 115399/B, tel: +421 948 442 320

Nájomca - spotrebiteľ - je osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami (ďalej len „Nájomca“).

Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľ - je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami (ďalej len „Nájomca“).

Prenajímateľ a Nájomca (ďalej len „Zmluvné strany“) medzi sebou uzatvárajú Zmluvu o prenájme elektrickej kolobežky (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, a to najmä povinností Prenajímateľa prenechať Nájomcovi za odplatu elektrickú kolobežku a príslušenstvo bližšie špecifikované na prvej strane Zmluvy (ďalej spolu ako „Predmet prenájmu“) a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné a vrátiť Predmet prenájmu riadne a včas.

Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie splnenia povinnosti Nájomcu podľa Zmluvy je Nájomca povinný zložiť pred prevzatím Predmetu nájmu peňažnú zálohu (ďalej ako „Depozit“) vo výške dohodnutej medzi zmluvnými stranami a uvedenej na prvej strane Zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený použiť Depozit na úhradu akýchkoľvek nárokov voči Nájomcovi vyplývajúci zo Zmluvy (napr. za poškodenia na Predmete prenájmu, neskoré vrátenie Predmetu prenájmu a pod.).

Po skončení nájmu Nájomca vráti Predmet prenájmu čistý a nepoškodený na adrese Obchodná 53, 811 06 Bratislava, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Dohodnuté nájomné je splatné pred odovzdaním Predmetu prenájmu Nájomcovi.

V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi v zmysle Zmluvy, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6,-€ s DPH za každú začatú polhodinu omeškania s vrátením Predmetu nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu ani do 24 hodín od uplynutia dohodnutej doby nájmu, zaväzuje sa uhradiť Prenajímateľovi kúpnu cenu Predmetu nájmu.

Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ pri vrátení Predmetu nájmu v čistom a nepoškodenom stave vráti Depozit Nájomcovi, pričom Prenajímateľ je súčasne oprávnený z Depozitu vo výške uvedenej na prvej strane Zmluvy pri vrátení Predmetu nájmu odpočítať škodu na Predmete nájmu. Ak by škoda na Predmete nájmu presahovala výšku Depozitu, Nájomca je povinný uhradiť zostatkovú sumu pre uvedenie Predmetu nájmu do pôvodného stavu pred uzavretím Zmluvy.

Prenajímateľ prenecháva Predmet prenájmu Nájomcovi na dočasné užívanie pre jeho osobnú potrebu s tým, že Predmet prenájmu môže používať len Nájomca. Nájomca nesmie umožniť užívanie Predmet prenájmu inej osobe.

Nájomca je oprávnený Predmet prenájmu užívať len na účel, na ktorý je určený, pričom je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce podmienky premávky na pozemných komunikáciách. Nájomca je povinný rešpektovať všetky platné právne predpisy na úseku cestnej dopravy, ako aj ostatné platné právne predpisy.

Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky sankcie, ktoré budú uložené príslušným orgánom v dôsledku porušenia platných právnych predpisov zo strany Nájomcu alebo osôb, ktorým umožní užívať Predmet prenájmu.

Nájomca užíva Predmet prenájmu výlučne na vlastnú zodpovednosť. Pri každom prevzatí a pri každom odovzdaní Predmetu prenájmu je povinný skontrolovať jej technický stav, najmä funkčnosť bŕzd, funkčnosť elektrického pohonu, funkciu skladania elektrokolobežky (ak takúto funkciu má), dotiahnutie riadidiel a pod.. Každý zistený nedostatok je Nájomca povinný okamžite nahlásiť Prenajímateľovi osobne na mieste preberania Predmetu prenájmu, alebo telefonicky na čísle prevádzkovateľa. Nájomca nesmie Predmet prenájmu používať, ak by sa zistený nedostatok mohol používaním ešte zhoršovať, alebo ak by bránil bezpečnej prevádzke.

Nájomca je povinný užívať Predmet prenájmu tak, aby nedošlo k preťaženiu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu.

Nájomca zodpovedá za akékoľvek škody alebo nemajetkové ujmy, ktoré spôsobí pri užívaní Predmetu prenájmu alebo v súvislosti s ním. Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi každú škodu, za ktorú je zodpovedný. V prípade, že by bol Prenajímateľ zaviazaný uhradiť akúkoľvek škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú Nájomcom tretím osobám, Nájomca je povinný túto škodu uhradiť Prenajímateľovi. Ak takúto škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobia osoby, ktorým nájomca umožní užívať Predmet prenájmu, tak Prenajímateľovi zodpovedá za tieto škody a nemajetkové ujmy Nájomca.

Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi každú nehodu, poškodenie alebo odcudzenie Predmetu prenájmu, ku ktorému došlo v čase, keď ju užíval. V takom prípade je povinný poskytnúť Prenajímateľovi a orgánom Policajného zboru SR potrebnú súčinnosť pri objasňovaní incidentu.

Elektrokolobežky sú prioritne určené na využívanie v rámci mesta. Ak Nájomca cestuje medzi obcou a mestom, je povinný zabezpečiť si prilbu.

Nájomca berie na vedomie, že nosnosť elektrokolobežky je max. 100 kg (130 kg pri elektrokolobežke Citywiel).

Nájomca podpisom Zmluvy prehlasuje, že bol Prenajímateľom oboznámený s funkciami, riadením a spôsobom obsluhy a bezpečného používania Predmetu nájmu.

Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov
Prenajímateľ ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") a tento Subjekt údajov vyjadruje svoj súhlas s tým, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri uzavretí zmluvy, budú spracované za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie nájomnej zmluvy založené nájomnou zmluvou a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.
2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie nájomnej zmluvy, vrátane uplatnenia nárokov zo  zodpovednosti za porušenie zmluvy,čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po nevyhnutnú dobu, zvyčajne po dobu trvania nájmu, teda do doby vrátenia predmetu nájmu, maximálne však po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, maximálne teda po dobu 5 rokov, ak takáto povinnosť vyplynie zo zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.
4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia zmluvy poskytnuté osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácie alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo